İLAN AMASYA MERKEZ DURUCA GÖLETİ SULAMASI İNŞAATI DSİ 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-SAMSUN


Bu haber 2019-10-01 11:37:21 eklenmiş ve 23269 kez görüntülenmiştir.

Amasya Merkez Duruca Göleti Sulaması İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/469400

1-İdarenin

a) Adresi : Bahçelievler Mah. Istiklâl Caddesi No:138 55070 Bahçelievler İLKADIM/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası : 3622307900 - 3622340387

c) Elektronik Posta Adresi : dsi7@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Brüt 111 ha alanın basınçlı borulu şebeke ile sulanması için gerekli olan tesislerin 

yapılması

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 

ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Amasya İli Merkez İlçesi

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 600 (altı yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DSİ 7. Bölge Müdürlüğü Bahçelievler Mah. İstiklal Caddesi No:138 55070 

İlkadım/SAMSUN

b) Tarihi ve saati : 17.10.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinin eki olan yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan A/IX Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliğidir

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “fiyat”, “kalite ve “teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1.Fiyat puanı(FP)(60,00PUAN)

Fiyat puanlaması 60,00 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60,00 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;

FP = (Fmin / F) x 60,00 formülü ile hesaplanacaktır.

Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.  Bu formülde;

FP: İsteklinin fiyat  puanı,

Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük  teklif fiyatı,

F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

A.2.1 Kalite nitelik puanı  (KNP) (33,00 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan  kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 33 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri  tabloda gösterilmiştir.  Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y)  hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir.   Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın üç ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK 

İş Kalemi No.

DGS-01~04 Toplamı

DGS-05~07 Toplamı

DGS-08

DGS-09

DGS-10

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Ø110~160 mm Anma Çapında PE 100 Boru ve Özel 

Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının

Yapılması

Ø180~225 mm Anma Çapında PE 100 Boru ve Özel 

Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının 

Yapılması

Ø250 mm Anma Çapında 10-12,5 Atm Basınç 

Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, 

Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması

Ø315 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 

100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, 

Kazı ve Dolgularının Yapılması

Ø315 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 

100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, 

Kazı ve Dolgularının Yapılması

İsteklinin iş kalemi için

teklif ettiği bedelin 

toplam teklif bedeline

% 5,1 (eşit) ile % 9,4

(eşit) ve arasında ise

% 8,3 (eşit) ile % 15,3

(eşit) ve arasında ise

% 7,1 (eşit) ile % 13,2

(eşit) ve arasında ise

% 16,0 (eşit) ile % 29,7

(eşit) ve arasında ise

% 3,5 (eşit) ile % 6,5

(eşit) ve arasında ise

Verilecek 

Kalite 

Nitelik 

Puanı 

(KNP)

2,4

3,9

3,4

7,5

1,6

İş Kalemi No.

DGS-11

DGS-12

DGS-13~19 Toplamı

DGS-20~26 Toplamı

DGS-27

DGS-28

DGS-29~30 Toplamı

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Ø355 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 

100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, 

Kazı ve Dolgularının Yapılması

Ana Boru Hattı Km : 1+800,00 Basınç Kırıcı Vana 

Grubu Hidrolik Elemanlarının Temini, Koruma 

Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini 

ve Yerine Yerleştirilmesi

Su Alma Vanası Yapıları

Hava Vanası, Ayrım, Ara Tahliye Yapıları

İşletme Bakım Yolu Teşkili

Beton santralinde Üretilen veya satın Alınan ve Beton 

Pompası İle Basılan, C25/30 Basınç Dayanım sınıfında 

Beton dökülmesi (Kazı-Dolgu-Kalıp-İskele dahil)

Betonarme Demiri ve Hasır Çeliğin Temini ve Montajı”, 

Çeşitli Demir İşleri Yapılması”

İsteklinin iş kalemi için

teklif ettiği bedelin 

toplam teklif bedeline

% 5,0 (eşit) ile % 9,3

(eşit) ve arasında ise

% 5,5 (eşit) ile % 10,3

(eşit) ve arasında ise

% 7,9 (eşit) ile % 14,7

(eşit) ve arasında ise

% 4,1 (eşit) ile % 7,6

(eşit) ve arasında ise

% 3,7 (eşit) ile % 7,0

(eşit) ve arasında ise

% 2,4 (eşit) ile % 4,5

(eşit) ve arasında ise

% 1,4 (eşit) ile % 2,6

(eşit) ve arasında ise

Verilecek 

Kalite 

Nitelik 

Puanı 

(KNP)

2,4

2,6

3,7

1,9

1,8

1,1

 

0,7

Yukarıda verilen aralıklar dışındaki teklifler için sıfır puan verilecektir.

 A.2.2. Teknik değer nitelik puanı  (TDNP) (5,00 PUAN)

İsteklinin Kurumumuza karşı yükleniminde bulunarak ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlayarak geçici kabulü yapılan sulama şebekesi işleri için 7.5.1. ve 7.6. maddelerinde belirtilen iş deneyim belgesi dışında sunacağı İş Bitirme, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgelerinin "Uygulanan yapı tekniği" kısmında belirtilen sulamaya açtığı alanlar ve kısmi geçici kabul tutanağını sunmaları şartıyla devam eden işlerde sulamaya açılan alanların (ha) toplamı üzerinden;

250 ha ve üzeri sulama iş bitirme belgesi sunan istekliler tam (5) puan alacaktır. 250 ha’dan küçük değerler için doğrusal orantı ile puan hesaplanacaktır.

Sulanmasına hizmet eden değil sulamaya açılan alan-şebeke miktarı dikkate alınacaktır.

 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 7. Bölge Müdürlüğü Bahçelievler Mah. İstiklal Caddesi No:138 55070 İlkadım/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete

 

(01.10.2019 HEDEF AMASYA GAZETESİ)

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer RESMİ İLANLAR haberleri
E-Mail Bülten Kaydı
Döviz Kurları
Arşiv Arama
- -
Anket
Hedefamasya.com'un sitesini nasıl buldunuz?
Süper
Güzel
İdare eder
Kötü
Çok kötü
Hedef Amasya
© Copyright 2013 Hedef Amasya. Tüm hakları saklıdır.
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
AKP Haberleri
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
DÜNYA
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
Arıkan Meselesi
eryaman eskort yahya mersin eskort yahya Dolandırıcı Yahya Götveren bonus BU SITELER ANASININ AMINI GÖRECEK YAHYA porn izle izmir sarşın escort izmir esmer escort izmir kumral escort balçova escort Betist chat odaları decoration models canlı bahis siteleri evden eve nakliyat kavacık evden eve nakliyat kartal sohbet odaları İstanbul evden eve nakliyat şifalı bitkiler karadeniz haberleri Tipobet giriş tempobet Chat istanbul escort sohbet islami sohbet